info@minhvietacademy.org Hotline: 0888817286 (từ 13h-21h30) Chat hỗ trợ trực tiếp

Học phí Minh Việt Academy 2020-2021

Lớp   K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Học phí căn bản theo tháng ($)   50 50 50 50 80 80 110 120 130 135 140
Học phí căn bản theo năm ($)   600 600 600 600 960 960 1320 1440 1560 1620 1680
Giảm học phí theo năm %/năm $/năm
A0. Các học sinh đã học năm 2019 (-15% & -5%) -20%         -192 -192 -264 -288 -312 -324 -336
A1. Gia đình có nhiều hơn 1 con theo học (-5%) -25% -150 -150 -150 -150 -240 -240 -330 -360 -390 -405 -420
A2. Con có kết quả học tập xuất sắc (-5%) -25% -150 -150 -150 -150 -240 -240 -330 -360 -390 -405 -420
A3. A1 + A2 (-30%) -30% -180 -180 -180 -180 -288 -288 -396 -432 -468 -486 -504
B0. Các học sinh mới vào năm học 2020 -15% -90 -90 -90 -90 -144 -144 -198 -216 -234 -243 -252
B1. Gia đình 2020 có nhiều hơn 1 con theo học -20% -120 -120 -120 -120 -192 -192 -264 -288 -312 -324 -336
Học phí tương ứng đã áp dụng các mức giảm phù hợp $/năm
A0           768 768 1056 1152 1248 1296 1344
A1   450 450 450 450 720 720 990 1080 1170 1215 1260
A2   450 450 450 450 720 720 990 1080 1170 1215 1260
A3   420 420 420 420 672 672 924 1008 1092 1134 1176
B0   510 510 510 510 816 816 1122 1224 1326 1377 1428
B1   480 480 480 480 768 768 1056 1152 1248 1296 1344
 
Ghi chú:

(a) Các gia đình 2020 (mới đến) khi đăng ký đóng $50 giữ chỗ cho mỗi con. Khoản này được hoàn trả trọn vẹn trước khi năm học bắt đầu (1/1 với K-3, 1/6 với 4-10).
(b) Trước khai giảng, các gia đình 2020 đóng ngay học phí 6 tháng; thanh toán duy nhất bằng credit card +2%. Hoàn học phí trọn vẹn tới 1/5/2020 trừ $50 mỗi con.
(c) Các gia đình 2019 quyết định con có học tiếp không và đóng học phí 2020 (6 hoặc 12 tháng) không muộn hơn 1/5/2020.
(d) Do có khó khăn về tính lại hóa đơn, các gia đình 2019 thêm con cho 2020 sẽ không nhận được 5% giảm học phí ngay cho kỳ 2. Các gia đình sẽ nhận 2 hóa đơn.
(e) Áp dụng cho tất cả các gia đình: Thanh toán học phí bằng thẻ tín dụng +2%; Hạn hoàn học phí 20-21: 20/12/20 và 20/5/21; $50 giữ chỗ không được hoàn trả.
(f) Tất cả các học sinh lớp 3 – 9 lên lớp mới vào ngày 1/6 trừ phi có yêu cầu khác từ gia đình hay trường.
(g) Và các sửa đổi bổ sung khác có thể có sau khi MVA tham vấn với phụ huynh.